BV2CK
Voice-CraftElectronicsCo.,Ltd
台星國際有限公司
Firefox Download Button
Download Google Chrome
BV2A, BV2B - Club Stationof of C.R.A.
Since 2012/03/20 BV2KI no longer QSL Manager for BV2A & BV2B.
New Info - C/O C.R.A. P. O. BOX 117-254 Taipei Da-An, Taipei City, Taiwan (R.O.C.).
Taiwan's Station License Class :
Effective 2007/05/11
1st Class : B[O,V,U,X][1-9]xx
2nd Class : BX[1-9]xxx
3rd Class : BM[1-9]xxx
台北市アマチュア無線促進会 QSL Information & Policy [Here] ....
歷年活動記事
BV2B/1
BV2B/1 - 2008/09/06~08, 2008 AA Contest
運用場所:台湾、宜蘭県
オペレーター:BBM2AAV, BM2ACU, BM2APH, BV1ED, BV2DD, BV2KI, BV2KS, BV2NT
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BOØM
BO0M - 2008/07/24~28, 2008 IOTA Contest
運用場所:MaTsu Island, (AS-113)
オペレーター:BV2KI, BV2NT, BX4AF, BX4AN, BX9AAA, JA3AQM, JH3GCN, JR7TEQ, WU
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BPØP
BP0P - 2008/03/29~30, 2008 CQ WPX Contest
運用場所:Hsin-Dien City, Taipei
オペレーター:BM2AAV, BU2AO, BU2AQ, BV1EK, BV2DD, BV2KI, BV2NT, BV2RS, BV4VR, BX2AAM, BX4AAE, BX6AK, BX4AF, BX4AQ
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BV2B
BV2B - 2007/10/27~29, 2007 CQ WW Contest
運用場所:Hsin-Dien City, Taipei
オペレーター:BM2AAL, BM4EBJ, BU2AQ, BV2DD, BV2KI, BV2NT, BV4VR, BX4AN, BX6AO, BX9AAA
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BV2B
BV2B - 2007/09/01~02, 2007 All Asian Contest
運用場所:Hsin-Dien City, Taipei
オペレーター:BU2AO, BU2AQ, BV2DD, BV2KI, BV2NT, BX9AAA, BX4AF
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BOØK
BO0K - 2007 IOTA Contest & DXpedition, 2007/07/26~30
運用場所:金門島 (Quemoy Island) (KinMen Island), AS-102, 24°28'23.38"N, 118°19'32.14"E
金門島 紹介
オペレーター:BM2AAL, BV2KI, BV2NT, BV2DD, BV1EJ, BV2WL, BM2FQL, BX2AB, BX4AF, BW2/JA3AQM, BW2/JA1BWO
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
台湾で移動運用します。(7/21~7/22)
JA3AQM 佐々木 JA3FWU 岡田 JR3PIO 関森  JF3EFL 中橋
BVØL
BV0L - 2007 CQ WPX Contest & DXing, 2007/03/22~26
運用場所:小琉球島, AS-155, 22°20'20.51"N, 120°22'25.13"E
オペレーター:BM2AAL, BM2APH, BO2AB, BV2DD, BV2DK, BV2KI, BV2NT, BV2TO, BV2WA, BX4AF, BX5AF, BX9AAA, 吳嘉馬
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
Webmaster : BV2DD