BV2CK
Voice-CraftElectronicsCo.,Ltd
台星國際有限公司
Firefox Download Button
Download Google Chrome
BV2A, BV2B - Club Stationof of C.R.A.
Since 2012/03/20 BV2KI no longer QSL Manager for BV2A & BV2B.
New Info - C/O C.R.A. P. O. BOX 117-254 Taipei Da-An, Taipei City, Taiwan (R.O.C.).
Taiwan's Station License Class :
Effective 2007/05/11
1st Class : B[O,V,U,X][1-9]xx
2nd Class : BX[1-9]xxx
3rd Class : BM[1-9]xxx
台北市アマチュア無線促進会 QSL Information & Policy [Here] ....
歷年活動記事
BVØG
BV0G - 2010/07/22~2010/07/26, IOTA Contest,
運用場所: Green Island (BV9/AS-155/ZIP -951)
オペレーター : BV2KI, BV2DD, BV2DK, BX5AF, BW9/JH3GCN
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BVØL
BV0L - 2010 CQ WPX Contest & DXing, 2010/03/26~29,
運用場所:Shaio-Liu-Chiu Island, AS-155, 22°20'20.51"N, 120°22'25.13"E
オペレーター : BU2AT, BV2KI, BV4VR, BV2NT, BX4AF, BX4AN, JA3AQM, JS2PHO
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BV2A
BV2A - 2009/10/24~26, CQWW SSB Contest
運用期間:2009年10月24~26日。
運用場所:臺北縣 汐止市
オペレーター : BM2AAV, BM2APH , BU2AT, BV2CE, BV2DD, BV2KI, BV2KS, BV2NT
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BV2B
BV2B - 2009 All Asian Contest
運用期間:2009年9月5~日。
運用場所:台北市
オペレーター:BM2AAV, BM2APH , BU2AT, BV2BO, BV2CE, BV2DD, BV2FP, BV2KI, BV2KS, BX9AAA
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BVØK
BV0K - 2009 IOTA Contest
運用期間:7月25~27日。
運用場所:Kuei San Dao (Turtle Island), (AS-155)
オペレーター:BM2APH, BU2AT, BV1ED, BV2AH, BV2KI, BV2NT, BV4VR, BX4AF, JA3AQM, JP1RIW, JH3GCN
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
BPØA
BP0A - 2009年のWPXコンテストで許可取れたスペシャール局。
運用期間:3月27~30日。
運用場所:Peng-Hu島(AS-103)
オペレーター: BM2AAV, BM2APH, BM9AAB, BM9AAC, BM9AAD, BM9AAM, BM9AAN, BM9AAP, BU2AT,BV2DD, BV2KI, BV2NT, BV2RS, BV4MU, BW/DL2JRM, BX4AF
QSLマネージャ:BV2KI/易 永生、台湾台北市私書箱84-609号
Webmaster : BV2DD